هیئت مدیره

حجه الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد روضاتي
(تولیت)

حاج حسین احمدی

(رییس هیئت مدیره)

مندس سید احمد رضا ابطحی

(عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)

آقای دکتر علی مظاهری صالحی
(نایب رییس)

آقای نصر اله تاجی زادگان
(خزانه دار)

آقای حسن آذربایجانی
(منشی هیئت مدیره)

آقای دکتر محمدعلی صادقی
(منشی هیئت مدیره)