رزومه مختصر مشاورین

نام و نام خانوادگیگرایشرزومه
داوود حاج خدادادی  دکترای مشاوره خانواده       مشاهده رزومه
مهدی خدابخشی  دکترای  روان شناسی عمومی       مشاهده رزومه
شکوفه نیک نشان  دکترای روان شناسی عمومی      مشاهده رزومه
مریم حقانی       دکترای  روان شناسی عمومی       مشاهده رزومه
راضیه جلوانی دکترای مشاوره خانواده       مشاهده رزومه
نرگس دژکامی   کارشناس ارشد مشاوره خانواده وازدواج      مشاهده رزومه
معصومه نوری    کارشناس ارشد روان شناسی عمومی   مشاهده رزومه
جواد ندیمی شهرکی کارشناس ارشد مشاوره                مشاهده رزومه
کیانا مصلحی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی      مشاهده رزومه
زهراسادات هاشمی دمنه کارشناس ارشد روان شناسی عمومی      مشاهده رزومه
سمیه زمانی      کارشناس ارشد روان شناسی  عمومی     مشاهده رزومه
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است