برنامه زمانی حضور مشاوران در خرداد ماه سال 1398

 شنبه ها
نام مشاور تخصص زمینه کاری ساعات حضور
خانم دکترراضیه جلوانی (دکترای تخصصی مشاوره خانواده) زوج درمانی – خانواده – پیش از ازدواج 15-20
 خانم نرگس دژکامی (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده) پیش از ازدواج –  فردی_زوج درمانی 15-20
 خانم سمیه زمانی (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی) فردی – بلوغ- خانواده-اختلالات خلقی*

 یکشنبه ها
نام مشاور تخصص زمینه کاری ساعات حضور
آقای دکترمهدی خدابخشی (دکترای تخصصی روانشناسی عمومی) کودک (بیش فعالی،یادگیری-عدم تمرکزحواس-اختلالات خلقی ورفتاری) – خانواده
 15-20
خانم دکترشکوفه نیک نشان (دکترای تخصصی روان شناسی عمومی)اختلالات بالینی – تفسیر تست های بالینی
 17-20

 دوشنبه ها
نام مشاور تخصص زمینه کاری ساعات حضور
خانم دکتر مریم حقانی (دکترای تحصصی روانشناسی عمومی) خانواده – زوج درمانی – پیش از ازدواج
 15-20
 خانم سمیه زمانی (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی) فردی – بلوغ- خانواده-اختلالات خلقی*

سه شنبه ها
نام مشاور تخصص زمینه کاری ساعات حضور
 آقای دکترحاج خدادادی(دکترای تخصصی مشاوره خانواده) خانواده ،پیش ازازدواج ،زوج درمانی،نوجوان17-20
خانم سمیه زمانی (کارشناسی ارشد  روانشناسی عمومی)فردی – بلوغ- خانواده-اختلالات خلقی*
 خانم معصومه نوری(کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی)اختلالات خلقی فردی(اضطراب وتجاوز کودک)نوجوان- بزرگسال- خانواده و سکس تراپی17-20
  خانم دکترراضیه جلوانی(دکترای تخصصی مشاوره خانواده)زوج درمانی ،خانواده،  پیش از ازدواج15-20
 آقای جواد ندیمی( کارشناسی ارشد مشاوره )انتخاب رشته-برنامه ریزی-مدیریت زمان-تمرکز حواس وانگیزه تحصیلی بررسی علل افت-تست زنی درتمامی مقاطع15-20

چهارشنبه ها
   نام مشاور               تخصص                  زمینه کاری    ساعات  حضور
   خانم دکتر مریم حقانی  (دکترای تحصصی روانشناسی عمومی)   خانواده – زوج درمانی – پیش از ازدواج     15-20
  خانم نرگس  دژکامی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)  پیش از ازدواج –  فردی    15-20
 آقای دکترحاج خدادادی(دکترای تخصصی مشاوره خانواده) خانواده ،پیش ازازدواج ،زوج درمانی،نوجوان15-18
 خانم زهراسادات هاشمی(کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی) خانواده(زوج درمانی)-کودک(همه زمینه ها) – اختلالات خلقی-پیش از ازدواج8-13

پنج شنبه ها
نام مشاور تخصص زمینه کاری ساعات حضور
  خانم نرگس  دژکامی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)  پیش از ازدواج –  فردی    9-14
  خانم مهدیس قندهاریکارشناسی ارشد روانشناسیاختلالات خلقی کودکان ، بیش فعالی ،فرزندپروری    9-11