دستور العمل جهت تست چالش گلوکز(GCT)

  • این آزمایش جهت ارزیابی احتمال وجود دیابت در دوران بارداری درخواست می شود.
  • نیازی به ناشتا بودن نیست.به جز در مواردی که علاوه بر این آزمایش درخواست اندازه گیری قند خون ناشتا نیز وجود داشته باشد.
  • حجم مشخص شده از پودر گلوکز را که از نمونه گیری تحویل شما می شود با حل کردن در یک لیوان آب تا 15 دقیقه میل نمایید.
  • پس از اتمام محلول ، ساعت را به خاطر سپرده و درست یک ساعت پس از آن در نمونه گیری حضور یابید.
  • در طول مدت این 1ساعت از مصرف مواد غذایی مختلف و دخانیات خودداری نموده و ضمن پرهیز از انجام فعالیت های بدنی بر روی صندلی استراحت نموده، توجه داشته باشید استرس میتواند منجر به افزایش قند شود.
  • اگر بعد از نوشیدن محلول مقداری یا تمامی آن را استفراغ نمایید آزمون باید متوقف شود و به بخش نمونه گیری اطلاع داده شود.