دستور العمل آزمایش قند خون

دستور العمل آزمایش قند خون 2 ساعت پس از صبحانه

  • قبل از آزمایش حداقل 12-10ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز کنید.
  • پس از اینکه نمونه خونه ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خوردید یا (ترجیحا صبحانه اماده شده توسط آزمایشگاه مهدیه) را میل کنید.
  • وقتی اولین لقمه ی صبحانه را خوردید ساعت را یادداشت کرده ونمونه گیری دقیقا 2ساعت پس از ساعت یادداشت شده انجام میشود.
  • قبل از انجام آزمایش2ساعت بعد ازصبحانه سیگارنکشید، از ورزش و پیاده روی پرهیز نمایید.
  • آزمایش را حتما قبل از ساعت10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیر تر خودداری کنید.
  • طی 2ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمایید.
  • آزمایش قند ناشتا و 2ساعته را در یک روز انجام دهید.