برنامه پزشکان متخصص و فوق تخصص درمانگاه

برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان در خرداد ماه سال 1398

کليه و مجاري ادراري
شنبهدکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
يکشنبهدکتر انشايي 9 صبح
دکتر بقايي 18:30 بعدازظهر
دوشنبهدکتر قدسي 12:45
دکتر انشايي 17بعدازظهر
سه شنبهدکتر بقايي ساعت 12:30
چهار شنبهدکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
پنج شنبهدکتر بقايي ساعت 12:30
جمعه
تغذيه
شنبهخانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 16:30 بعدازظهر
يکشنبه 
دوشنبهخانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 16:30 بعدازظهر
سه شنبهدکتر صفوي 16 بعداز ظهر
چهار شنبه 
پنج شنبه 
جمعه 
پوست و مو
شنبهدکتر پدرام يوسفي 10:30صبح
يکشنبهدکتر واعظي 9صبح
دوشنبه 
سه شنبهدکتر واعظي 16:30 بعد از ظهر
چهار شنبه 
پنج شنبه 
جمعه 
اطفال
شنبهدکترمقدادي 9صبح
دکتر پورصيرفي 20:30شب
يکشنبهدکتر مقدادي 9صبح
دوشنبهدکتر مقدادي 9صبح
دکترپورصيرفي 20:30شب
سه شنبهدکتر مقدادي 9صبح
چهار شنبهدکتر مقدادي 9صبح
دکترپورصيرفي 20:30شب
پنج شنبهدکترپورصيرفي 11صبح
جمعه 
اعصاب و روان
شنبهدکتر  شادفر 9 صبح
يکشنبهخانم دکتر رفيع زاده 17 بعدازظهر
دوشنبهخانم دکتر اسماعیلی 10 صبح
سه شنبهدکتر سالاری مقدم 18:30
چهار شنبهدکتر سالاری مقدم 9صبح
پنج شنبهخانم دکتر محمدیان  17:00
جمعه
داخلي
شنبهخانم دکتر کاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
يکشنبهخانم دکترکاظمي 9:30صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
دوشنبهخانم دکتر کاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر
سه شنبهخانم دکترکاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
چهار شنبهخانم دکتر کاظمي 9:30
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
پنج شنبهخانم دکتر کاظمي 9:30
جمعه
گوش و حلق و بيني
شنبه 
يکشنبهدکتر نريماني 10:30 صبح
دوشنبهخانم دکتر کازرونی  17:30 صبح
سه شنبهدکتر نريماني 16:30 بعد از ظهر
چهار شنبهخانم دکتر کازرونی  17:30 صبح
پنج شنبهدکتر نريماني ساعت 16:30 بعدازظهر
جمعه 
ارتوپدي
شنبه دکتر دلاوری 11 صبح  

 

خانم دکتر ذبیحی (متخصص طب فیزیکی) 17:00

يکشنبهدکتر حافظ القراني 11صبح  

 

دکتر عليمي 15:30بعد از ظهر

دوشنبهدکتر دلاوری 10 صبح
سه شنبهدکتر حافظ القراني 11صبح
چهار شنبهدکتر عليمي 11:30صبح
پنج شنبهخانم دکتر ذبیحی (متخصص طب فیزیکی) 9 صبح
جمعه 
زنان و مامايي
شنبهخانم دکترزماني 10صبح
خانم دکترهفت برادران 12 ظهر
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
يکشنبهخانم دکتر رسولی 10 صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
دوشنبهخانم دکترزماني 10صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
سه شنبهخانم دکترپژمان منش 11صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
چهار شنبهخانم دکترهفت برادران 9:30صبح
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
پنج شنبهخانم دکترکاوياني 10 صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
جمعه 
جراح عمومي
شنبهخانم دکتر قاضي نوري 8 صبح
يکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهار شنبهخانم دکتر قاضي نوري 10صبح
پنج شنبه 
جمعه 
قلب و عروق
شنبه 
يکشنبهدکترشعله ور 8 صبح فوق تخصص قلب وعروق
دکترکاظمي 17بعدازظهر
دوشنبه 
سه شنبهدکتر سيد علي کاظمي 15:30 بعد از ظهر
چهار شنبه 
پنج شنبهدکتر خانجاني 7:30 صبح
دکتر سيد علي کاظمي 17 بعد از ظهر
جمعه 
گوارش
شنبهدکتر طبائي 16 بعدازظهر
يکشنبهدکترطبائي (تست ریه و آندوسکوپي) 11صبح
دوشنبهدکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 11 صبح
سه شنبهدکتر طبائي 13 بعد از ظهر
چهار شنبهدکترطبائي (تست ریه و آندوسکوپي) 11صبح
پنج شنبه 
جمعه 
مغز و اعصاب
شنبهدکتر رضوي 10:30صبح
يکشنبهخانم دکتر حسینی 9 صبح
دوشنبهخانم دکتر حسینی 9:30 صبح
سه شنبهخانم دکتر میر محمد صادقی 17 بعدازظهر
چهار شنبهدکتر احمدرضا رفیعی 11صبح
پنج شنبهدکتر نصر اصفهانی 13:00
جمعه 
دیابت ، پوست و تغزیه
شنبهدکتر صادقی صبح و بعدازظهر
يکشنبهدکتر صادقی صبح و بعدازظهر
دوشنبهدکتر صادقی صبح و بعدازظهر
سه شنبهدکتر صادقی صبح و بعدازظهر
چهار شنبهدکتر صادقی صبح و بعدازظهر
پنج شنبهدکتر صادقی صبح
جمعه 
روماتولوژي
شنبهخانم دکتر مؤبدي (فوق تخصص روماتولوژی)  9 صبح
يکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهار شنبه 
پنج شنبه 
جمعه 
چشم
شنبهدکتر علينقيان 9 صبح
يکشنبهدکتر علينقيان 9 صبح
دوشنبهدکتر علينقيان 9 صبح
سه شنبهدکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
چهار شنبهدکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
پنج شنبهدکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
جمعه
غدد و متابوليسم
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبهخانم دکتر عليان 9 صبح
جمعه
عفونی – داخلی
شنبه 
يکشنبه 
دوشنبهآقاي دکتر اشجع 18
سه شنبه 
چهار شنبه 
پنج شنبه 
جمعه 
نفرولوژي
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبهدکتر رئيسي (فوق تخصص نفرولوژی) 9صبح
چهار شنبه
پنج شنبهدکتر رئيسي (فوق تخصص نفرولوژی) 9صبح
جمعه