برنامه پزشکان متخصص و فوق تخصص درمانگاه

برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان

کليه و مجاري ادراري
شنبه دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
يکشنبه دکتر انشايي 9 صبح
دکتر بقايي 18:30 بعدازظهر
دوشنبه دکتر قدسي 12:45
دکتر انشايي 17بعدازظهر
سه شنبه دکتر بقايي ساعت 12:30
چهار شنبه دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
پنج شنبه دکتر بقايي ساعت 12:30
جمعه
تغذيه
شنبه خانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 16:30 بعدازظهر
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه دکتر صفوي 16:30 بعداز ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
پوست و مو
شنبه دکتر پدرام يوسفي 10:30صبح
يکشنبه دکتر واعظي 9صبح
دوشنبه
سه شنبه دکتر واعظي 16:30 بعد از ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
اطفال
شنبه
يکشنبه دکتر پورصيرفي 10:30 صبح
دوشنبه
سه شنبه دکتر پورصيرفي 10:30 صبح
چهار شنبه
پنج شنبه دکتر پورصيرفي 10:30 صبح
جمعه
اعصاب و روان
شنبه دکتر  شادفر 9 صبح
يکشنبه خانم دکتر رفيع زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه دکتر سالاری مقدم 18:30
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
داخلي
شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
يکشنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
سه شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45
جمعه
گوش و حلق و بيني
شنبه
يکشنبه دکتر نريماني 10:30 صبح
دوشنبه خانم دکتر کازرونی  17:30 بعد از ظهر
سه شنبه دکتر نريماني 17 بعد از ظهر
چهار شنبه خانم دکتر کازرونی  17:30 بعد از ظهر
پنج شنبه دکتر نريماني ساعت 17 بعدازظهر
جمعه
ارتوپدي
شنبه  دکتر دلاوری 11 صبح

خانم دکتر ذبیحی (متخصص طب فیزیکی) 17:00

يکشنبه دکتر حافظ القراني 11صبح

دکتر عليمي 16 بعد از ظهر

دوشنبه دکتر دلاوری 10:30 صبح

دکتر مشایخی (متخصص طب فیزیکی)  ساعت 17

سه شنبه دکتر حافظ القراني 11صبح
چهار شنبه دکتر علیمی 9 صبح
پنج شنبه
جمعه
زنان و مامايي
شنبه خانم دکتر میرمعصومی 9:30 صبح
خانم دکترهفت برادران 12 ظهر
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
يکشنبه خانم دکتر رسولی 11 صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر رسولی 11 صبح

خانم راوش 16:30بعدازظهر

سه شنبه خانم دکترپژمان منش 9 صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکترهفت برادران 10 صبح
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکترکاوياني 10:30 صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
جمعه

 

جراح عمومي
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه خانم دکتر قاضي نوري 10صبح
پنج شنبه
جمعه
قلب و عروق
شنبه
يکشنبه دکترشعله ور 8 صبح فوق تخصص قلب وعروق
دکترکاظمي 17بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه دکتر سيد علي کاظمي 15:30 بعد از ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه دکتر خانجاني 7:30 صبح
دکتر سيد علي کاظمي 17 بعد از ظهر
جمعه
گوارش
شنبه
يکشنبه دکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 8 صبح
دوشنبه دکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 11 صبح
سه شنبه
چهار شنبه دکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 11 صبح
پنج شنبه
جمعه
مغز و اعصاب
شنبه دکتر رضوي 10 صبح
يکشنبه خانم دکتر حسینی 10 صبح
دوشنبه
سه شنبه خانم دکتر حسینی 10 صبح
چهار شنبه دکتر احمدرضا رفیعی 9:30 صبح
پنج شنبه
جمعه
دیابت ، پوست و تغذیه
شنبه دکتر صادقی صبح 8 تا 12 و بعدازظهر 17 تا 19:30
يکشنبه دکتر صادقی صبح 8 تا 12 و بعدازظهر 17 تا 19:30
دوشنبه دکتر صادقی صبح 8 تا 12 و بعدازظهر 17 تا 19:30
سه شنبه دکتر صادقی صبح 8 تا 12 و بعدازظهر 17 تا 19:30
چهار شنبه دکتر صادقی صبح 8 تا 12 و بعدازظهر 17 تا 19:30
پنج شنبه دکتر صادقی صبح
جمعه
روماتولوژي
شنبه خانم دکتر مؤبدي (فوق تخصص روماتولوژی)  9 صبح
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
چشم
شنبه دکتر علينقيان 9 صبح
يکشنبه دکتر علينقيان 9 صبح
دوشنبه دکتر علينقيان 9 صبح
سه شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
چهار شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
پنج شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
جمعه
غدد و متابوليسم
شنبه
يکشنبه
دوشنبه خانم دکتر عليان 12 ظهر
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
عفونی – داخلی
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه آقاي دکتر اشجع 18:30 بعدازظهر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است