برنامه پزشکان متخصص و فوق تخصص درمانگاه

برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان

کليه و مجاري ادراري
شنبه دکتر قدسي 13 بعدازظهر
يکشنبه دکتر انشايي 9:30 صبح
دکتر بقايي 19 بعدازظهر
دوشنبه دکتر قدسي 13
سه شنبه دکتر بقايي ساعت 13
چهار شنبه دکتر قدسي 13 بعدازظهر
پنج شنبه دکتر بقايي ساعت 13
جمعه

 

تغذيه
شنبه
يکشنبه دکتر بصیرت 16:30 بعد از ظهر
دوشنبه
سه شنبه دکتر صفوي 16:30 بعداز ظهر
چهار شنبه دکتر بصیرت 16:30 بعد از ظهر
پنج شنبه
جمعه
پوست و مو
شنبه دکتر پدرام يوسفي 10:30صبح
يکشنبه دکتر واعظي 9صبح
دوشنبه دکتر واعظي 17 بعد از ظهر
سه شنبه
چهار شنبه خانم دکتر طاهری 16 بعد ازظهر
پنج شنبه
جمعه
اطفال
شنبه دکتر پورصيرفي 19:30 شب
يکشنبه دکتر پورصيرفي 18:30 شب
دوشنبه دکتر پورصيرفي 19:30 شب
سه شنبه دکتر پورصيرفي 18:30 شب
چهار شنبه دکتر پورصيرفي 19:30 شب
پنج شنبه دکتر پورصيرفي 10:30 صبح
جمعه
اعصاب و روان
شنبه دکتر  شادفر 9 صبح
يکشنبه خانم دکتر رفيع زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه دکتر سالاری مقدم 8:30 صبح
پنج شنبه دکتر مهدی شریف مهر 10 صبح
جمعه
داخلي
شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30  بعدازظهر
يکشنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح

دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر

دوشنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر
سه شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
جمعه
گوش و حلق و بيني
شنبه خانم دکتر اسحاقیان 14 ظهر
يکشنبه آقای دکتر محمد فرهمند 9 صبح
دوشنبه
سه شنبه دکتر نريماني 17 بعد از ظهر
چهار شنبه آقای دکتر محمد فرهمند 9 صبح
پنج شنبه دکتر نريماني ساعت 17 بعدازظهر
جمعه
ارتوپدي
شنبه  دکتر کیانی 10:30 صبح
يکشنبه دکتر کیانی 10 صبح
دکتر عليمي 15 بعد از ظهر
دوشنبه دکتر شیرانی ساعت 10:30 صبح

خانم دکتر موسوی (متخصص طب فیزیکی) 16بعد از ظهر

سه شنبه دکتر شیرانی ساعت 10 صبح
چهار شنبه دکتر علیمی 8:30 صبح
دکتر شیرانی ساعت 14:30 بعد از ظهر
پنج شنبه دکتر دلاوری 10 صبح
جمعه
زنان و مامايي
شنبه خانم دکتر میرمعصومی 9:30 صبح
خانم مسيبي 16:30 بعدازظهر
يکشنبه خانم دکتر حاج رحیمی 10 صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر رسولی 11 صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
سه شنبه خانم دکتر حاج رحیمی 10 صبح

خانم حسين زاده 17 بعدازظهر

چهار شنبه خانم دکترهفت برادران 10 صبح
خانم مسيبي 16:30 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکترکاوياني 10 صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
جمعه

 

جراح عمومي
شنبه آقای دکتر پاک زاده 11:30 صبح
يکشنبه آقای دکتر توحیدی ( ختنه نوزاد) 11 صبح
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه خانم دکتر قاضي نوري 10 صبح
پنج شنبه
جمعه
قلب و عروق
شنبه خانم دکتر موحدی 16 بعد از ظهر
يکشنبه دکتر سيد علي کاظمي 15:30 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر صالحی 16:30 بعد از ظهر
سه شنبه دکتر سيد علي کاظمي 15:30 بعد از ظهر
چهار شنبه دکتر سیدمجید درخشنده 11 صبح
پنج شنبه دکتر سيد علي کاظمي 17 بعد از ظهر
جمعه
گوارش
شنبه
يکشنبه دکتر ناظمی (فوق تخصص گوارش) ساعت 9 صبح
دوشنبه دکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 11 صبح
سه شنبه دکتر ناظمی (فوق تخصص گوارش) ساعت 9 صبح
چهار شنبه دکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 11 صبح
پنج شنبه
جمعه
مغز و اعصاب
شنبه دکتر رضوي 10 صبح
يکشنبه خانم دکتر حسینی 9 صبح
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه دکتر میرمحمدصادقی 10 صبح
جمعه
دیابت ، پوست و تغذیه
شنبه دکتر صادقی صبح
يکشنبه دکتر صادقی صبح
دوشنبه ددکتر صادقی صبح
سه شنبه دکتر صادقی صبح
چهار شنبه دکتر صادقی صبح
پنج شنبه دکتر صادقی صبح
جمعه
روماتولوژي
شنبه خانم دکتر مؤبدي (فوق تخصص روماتولوژی)  9 صبح
يکشنبه
دوشنبه خانم دکتر عسیس (فوق تخصص روماتولوژی) 10 صبح
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
چشم
شنبه دکتر علينقيان 9 صبح
يکشنبه دکتر علينقيان 9 صبح
دوشنبه دکتر علينقيان 9 صبح
سه شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
چهار شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
پنج شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
جمعه
غدد و متابوليسم
شنبه
يکشنبه
دوشنبه خانم دکتر عليان ساعت 11:30 ظهر
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه آقای دکتر نریمانی (فوق تخصص غدد) 9:30 صبح
جمعه
عفونی – داخلی
شنبه آقاي دکتر اشجع 17:30 بعدازظهر
يکشنبه
دوشنبه آقاي دکتر اشجع 17:30 بعدازظهر
سه شنبه
چهار شنبه آقاي دکتر اشجع 17:30 بعدازظهر
پنج شنبه
جمعه
نفرولوژی
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه خانم دکتر کیوانداریان (فوق تخصص نفرولوژی) 10 صبح
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
گفتار درمانی
شنبه
يکشنبه خانم حاجی زاده 16 بعد از ظهر
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه آقای دکتر سعیدی 16:30 بعدازظهر
پنج شنبه
جمعه
ریه
شنبه
يکشنبه
دوشنبه دکتر دادخواهی (فوق تخصص ریه) 16:30 بعدازظهر
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه