برنامه پزشکان عمومی درمانگاه

  برنامه پزشکان محترم درمانگاه شبانه روزی مهدیه ، خرداد ماه 1398
تاریخروز8-1310_1414-2118-24 8-21
1چهارشنبهصادقینبویامامیصباحابدال
2پنجشنبهصادقیصباحابدالامامیبرزویان
3جمعهمسلم زادهنبویروزبهانیصباحعسگری
4شنبهصادقیصباحعادل نیاعسگریمسلم زاده
5یکشنبهحیدریصادقیصباحتبریزیخلیلیان
6دوشنبهصادقیابدالعادل نیاعسگریاحتشامی
7سه شنبهصادقیعادل نیاعسگرینبویاعتضادی
8چهارشنبهصادقینبویصباحامامیابدال
9پنجشنبهصادقیصباحابدالصباحبرزویان
10جمعهمسلم زادهخلیلیانروزبهانیامامیعسگری
11شنبهصادقیصباحعادل نیاعسگریمسلم زاده
12یکشنبهصادقیحیدریصباحتبریزیخلیلیان
13دوشنبهصادقیابدالعادل نیاعسگریاحتشامی
14سه شنبهصادقیعادل نیاعسگرینبویاعتضادی
15چهارشنبهصادقینبویصباحامامیابدال
16پنجشنبهصادقیصباحابدالصباحخلیلیان
17جمعهمسلم زادهصباحروزبهانیامامیعسگری
18شنبهصادقیصباحعادل نیاعسگریمسلم زاده
19یکشنبهصادقیحیدریصباحتبریزیخلیلیان
20دوشنبهصادقیابدالعادل نیاعسگریاحتشامی
21سه شنبهصادقیعادل نیاعسگرینبویاعتضادی
22چهارشنبهصادقینبویصباحامامیابدال
23پنجشنبهصادقیصباحابدالصباحخلیلیان
24جمعهمسلم زادهخلیلیانروزبهانیامامیعسگری
25شنبهصادقیصباحعادل نیاعسگریمسلم زاده
26یکشنبهصادقیحیدریصباحتبریزیخلیلیان
27دوشنبهصادقیابدالعادل نیاعسگریاحتشامی
28سه شنبهصادقیعادل نیاعسگرینبویاعتضادی
29چهارشنبهصادقینبویصباحامامیابدال
30پنجشنبهصادقیصباحابدالصباحخلیلیان
31جمعهمسلم زادهصباحروزبهانیامامیعسگری