رضایت من از من

رضایت همه را نمی توان جلب کرد, پس دست کم خودت را راضی نگه دارد. اگر ما از کودکی با چنین باوری رشد کنیم و در بزرگسالی نیز بر چنین طرز فکری باقی بمانیم, بدون شک کمتر طعم تلخی ها را خواهیم چشید و کمتر دچار ناکامی خواهیم شد.

کیانا مصلحی روان درمانگر