تقویم برنامه های مذهبی

برنامه های مذهبی 6 ماهه اول سال 1399 مجتمع مهدیه اصفهان خیابان رباط

تا اطلاع ثانوی هیچگونه مناسبتی در مجتمع مهدیه اصفهان برقرار نمی باشد