ارتباط با ما


 

 

 

 

 

 

 

داروخانه : 34429949

آزمایشگاه: 34429948

تلفن های درمانگاه: 47-34429946

فیزیوتراپی: 34389149تلفن: 34389153-031

 
تلفن رزرو: 34429946

 


تلفن رزرو: 34422230
تلفن: 33351000 - 33373937

 


تلفن رزرو: 34389152