ارتباط با ما


 

 

 

 

 

 

 

داروخانه : 34429949

آزمایشگاه: 34429948

تلفن های درمانگاه: 47-34429946

رادیولوژی: 34389157

فیزیوتراپی: 34389149
تلفن: 34412099

 
تلفن رزرو: 34429946

 


تلفن رزرو: 34422230

تلفن: 33351000 , 33352377

 


تلفن رزرو: 34389152