آموزشی فیزیوتراپی

موضوعتاریخلینک
دیسک بین مهره ای15 دی 1398مشاهده مقاله
آرتروز زانو15 بهمن 1398 مشاهده مقاله
کندرومالشی20 فروردین 1399 مشاهده مقاله
التهاب فاشیای پلنتار25 خرداد 1399 مشاهده مقاله
فاسیای کف پا (خار پاشنه)31 تیر 1399 مشاهده مقاله
شانه یخ زده30 دی 1399مشاهده مقاله
درای نیدلینگ25 اردیبهشت 1400مشاهده مقاله
واحد آموزش مجتمع مهدیه اصفهان