آموزشی آزمایشگاه

موضوعتاریخلینک
آمادگی کلی برای آزمایشات25 دی ماه 1398مشاهده مقاله
دستورالعمل آزمایش قند خون 25 دی ماه 1398 مشاهده مقاله
آزمایش تست تحمل گلوکز GTT 25 دی ماه 1398 مشاهده مقاله
آزمایش تست چالش گلوکز GCT 25 دی ماه 1398 مشاهده مقاله
پیشگیری از ویروس کرونا 10 بهمن 1398 مشاهده مقاله
مونگولیسم (سندرم داون)11 اردیبهشت 1399 مشاهده مقاله
چک آپ بانوان در سنین مختلف31 خرداد 1399 مشاهده مقاله
آزمایش CBC31 تیر 1399 مشاهده مقاله