شماره حساب های مجتمع خیریه مهدیه اصفهان 
بانک شماره حساب
بانک ملی 0107594052003
بانک سپه 485800045509
بانک ملت 42423333/19