و بعد خواهید دید…

کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید.

کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید.

کمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید.

کمتر بخورید، بیشتر بجوید.

وبعدخواهید دید که همه

                  چیزهای خوب

                   از آنِ شما خواهد شد.