برنامه پزشکان متخصص و فوق تخصص درمانگاه

برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان

کليه و مجاري ادراري
شنبه دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
يکشنبه دکتر انشايي 9:30 صبح
دکتر بقايي 18:30 بعدازظهر
دوشنبه دکتر قدسي 12:45
سه شنبه دکتر بقايي ساعت 12:30
چهار شنبه دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
پنج شنبه دکتر بقايي ساعت 12:30
جمعه

 

تغذيه
شنبه خانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 16:30 بعدازظهر
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه دکتر صفوي 16:30 بعداز ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
پوست و مو
شنبه دکتر پدرام يوسفي 10:30صبح
يکشنبه دکتر واعظي 9صبح
دوشنبه دکتر واعظي 17 بعد از ظهر
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
اطفال
شنبه دکتر پورصيرفي 20:30 شب
يکشنبه
دوشنبه دکتر پورصيرفي 20:30 شب
سه شنبه
چهار شنبه دکتر پورصيرفي 20:30 شب
پنج شنبه
جمعه
اعصاب و روان
شنبه دکتر  شادفر 9 صبح
يکشنبه خانم دکتر رفيع زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه دکتر سالاری مقدم 18:30
چهار شنبه
پنج شنبه دکتر مهدی شریف مهر 10 صبح
جمعه
داخلي
شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
يکشنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
سه شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45
جمعه
گوش و حلق و بيني
شنبه
يکشنبه
دوشنبه خانم دکتر کازرونی  15:00 بعد از ظهر
سه شنبه دکتر نريماني 17 بعد از ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه دکتر نريماني ساعت 17 بعدازظهر
جمعه
ارتوپدي
شنبه  دکتر کیانی 10:30 صبح
يکشنبه دکتر حافظ القراني 10:30 صبح

دکتر عليمي 16 بعد از ظهر

دوشنبه دکتر دلاوری 11 صبح

دکتر مشایخی (متخصص طب فیزیکی)  ساعت 16:30

سه شنبه دکتر حافظ القراني ساعت 11صبح
چهار شنبه دکتر علیمی 9 صبح

دکتر شیرانی ساعت 15 بعد از ظهر

پنج شنبه
جمعه
زنان و مامايي
شنبه خانم دکتر میرمعصومی 9:30 صبح
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
يکشنبه خانم دکتر رسولی 11 صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر رسولی 11 صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
سه شنبه خانم دکترپژمان منش 9 صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکترهفت برادران 10 صبح
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکترکاوياني 9:30 صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
جمعه

 

جراح عمومي
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه خانم دکتر قاضي نوري 10صبح
پنج شنبه
جمعه
قلب و عروق
شنبه
يکشنبه دکترکاظمي 15:30 بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه دکتر سيد علي کاظمي 15:30 بعد از ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه دکتر سيد علي کاظمي 17 بعد از ظهر
جمعه
گوارش
شنبه
يکشنبه
دوشنبه دکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 11 صبح
سه شنبه
چهار شنبه دکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 11 صبح
پنج شنبه
جمعه
مغز و اعصاب
شنبه دکتر رضوي 10 صبح
يکشنبه خانم دکتر حسینی 10 صبح
دوشنبه
سه شنبه خانم دکتر حسینی 10 صبح
چهار شنبه
پنج شنبه دکتر میرمحمدصادقی 10 صبح
جمعه
دیابت ، پوست و تغذیه
شنبه دکتر صادقی صبح
يکشنبه دکتر صادقی صبح
دوشنبه ددکتر صادقی صبح
سه شنبه دکتر صادقی صبح
چهار شنبه دکتر صادقی صبح
پنج شنبه دکتر صادقی صبح
جمعه
روماتولوژي
شنبه خانم دکتر مؤبدي (فوق تخصص روماتولوژی)  9 صبح
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
چشم
شنبه دکتر علينقيان 9 صبح
يکشنبه دکتر علينقيان 9 صبح
دوشنبه دکتر علينقيان 9 صبح
سه شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
چهار شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
پنج شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
جمعه
غدد و متابوليسم
شنبه
يکشنبه
دوشنبه خانم دکتر عليان ساعت 11:30 ظهر
سه شنبه خانم دکتر علیان ساعت 8 صبح
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
عفونی – داخلی
شنبه
يکشنبه آقاي دکتر اشجع 18 بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه آقاي دکتر اشجع 18 بعدازظهر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه